forex trading logo

Tu Nás najdete

Kto ma dnes sviatok

Utorok, 17. Máj 2022

Dnes má meniny Gizela
Zajtra má meniny Viola
o škole

Krajná Poľana

 

Prírodné pomery :

Nadmorská výška 330 m, leží v oblasti Nízkych Beskýd na okraji CHKO Východné Karpaty pri ústí riečky Bodružalíka do Ladomírky.

 

Dejiny :

Obec vznikla 1573 – 1598. Patrila panstvu Makovica. Roku 1712 sa vyľudnila útekom poddaných,

1787 mala 14 domov a 98 obyvateľov,

1828 mala 20 domov a 162 obyvateľov.
V roku
1907 bratia Tonetovci postavili v dedine pílu, ktorá pracovala až do nedávnej doby a bola významným zamestnávateľom.

Obec je doložená z roku 1618 ako Polona alias Polianka Krainaj, neskôr ako Krajná Polyana .

V roku 1712 sa vyľudnila útekom poddaných, v roku 1787 mala 14 domov a 98 obyvateľov.

Tí sa zaoberali chovom dobytka a oviec, výrobou dreveného náradia , tkaním, prácou na poli, či v lese .

 

Súčasnosť :

obec má 206 obyvateľov a nájdeme v nej :

Potraviny a pohostinstvo

Poštu

Verejný vodovod  a kanalizáciu

Základnú školu a Materskú školu

Chrám Narodenia Panny Márie (1924), pred ním tu stál drevený chrám, z ktorého sa zachoval malý barokový oltárik z 2. polovice 18. storočia s obrazom Piety

Vojenský cintorín z 1. svetovej vojny

 

Naša škola vznik školy:

1935/36 – štátna ľudová škola (jednotriedka)

9.8.1955 – základný kameň výstavby 9. ročnej základnej školy

január 1959 – začiatok vyučovania v terajšej škole

1963 – vznik školskej jedálne

 

1. Veľkosť školy

 Základná škola v Krajnej Poľane je umiestnená v spádovej obci, ktorá je malým kultúrno - vzdelávacím centrom pre obyvateľov z okolitých dedín. Obec Krajná Poľana leží v severnej časti Nízkych Beskýd pri štátnej ceste I/73 v nadmorskej výške 330 m. Čo sa týka histórie školy, prvá škola v tejto obci vznikla v roku 1935/36 – Štátna ľudová škola- jednotriedka.Základný kameň súčasnej základnej školy 9-ročnej bol položený 09.08.1955.Vyučovanie v nej sa začalo v januári 1959.Základná škola v Krajnej Poľane je plneorganizovaná škola. Má deväť ročníkov , v každom ročníku je otvorená jedna trieda. Kapacita školy v rámci počtu žiakov je dostatočná pre naplnenie tried podľa platného školského zákona.

2. Charakteristika žiakov

Základnú školu navštevujú žiaci z okolitých dedín. Obecné zastupiteľstvo v Krajnej Poľane schválilo oblasť – školský obvod dochádzania žiakov z obci Krajná Poľana , Hunkovce, Krajná Bystrá, Vyšný Komárnik, Nižný Komárnik, Bodružal, Miroľa, Pstriná. Samozrejme, že na žiadosť rodičov sú do školy prijatí aj žiaci z iných lokalít. Väčšina žiakov, ktorí navštevujú našu školu , sú žiaci zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia. Školu navštevujú aj žiaci so špeciálno – výchovno – vzdelávacími potrebami, ktorí po dôkladnej porade a spolupráci so špeciálnymi pedagógmi a psychológmi postupujú podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

3. Charakteristika pedagogického zboru

V našej škole vyučuje priemerne 11 pedagógov. Všetci majú pedagogickú spôsobilosť pracovať vo výchovno vzdelávacom procese na prvom a druhom stupni základných škôl a v školskom klube detí. V škole pracujú schopní pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami s prácou detí. Na škole pracuje aj výchovný poradca. Práca výchovného poradca spočíva v spolupráci s triednymi učiteľmi a pedagógmi odborných predmetov , s ktorými konzultuje výchovné a vzdelávacie problémy. Zároveň sa špecializuje na pomoc pri výbere strednej školy a všetky náležitosti s tým spojené. V prvom ročníku pomáha pri socializácii detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a sociálne málo podnetného prostredia asistentka učiteľa. Pedagógovia sa zúčastňujú aj ďalšieho vzdelávania.

4. Organizácia prijímacieho konania

Žiaci sú prijímaní do základnej školy na základe zápisu, konaného v termíne vyhláseného Ministerstvom školstva SR. Po preskúmaní zrelosti dieťaťa je pedagóg, vykonávajúci zápis, oprávnený doporučiť dieťa na pedagogicko –psychologické vyšetrenie.

5. Dlhodobé projekty

Naša škola sa každoročne zapája do tvorby projektov na získanie finančných prostriedkov v oblasti informačno – komunikačných technológií, športu, jazykových laboratórií. Každoročne spolupracuje s  Pedagogicko – psychologickou poradňou vo Svidníku, políciou, Ústavom verejného zdravotníctva, ktorí realizujú v našej škole prednášky týkajúce sa zdravia, drogovej prevencie, porúch správania, prevencie trestnej činnosti.

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Spolupráca s rodičmi je organizovaná prostredníctvom triednych učiteľov, ktorí kedykoľvek na požiadanie poskytujú informácie ohľadom prospechu, správania a mimoškolskej činnosti detí. Rodičom sú informácie poskytované aj prostredníctvom schôdzí ZRPŠ , ktoré sa spravidla organizujú trikrát do roka formou verejných a triednických stretnutí. V škole je zriadená Rada školy, ktorá zasadá spravidla dvakrát do roka. V Rade školy sú dvaja zástupcovia pedagógov, jeden zástupca nepedagogických zamestnancov, dvaja zástupcovia rodičov a dvaja členovia sú delegovaní prostredníctvom Obecného úradu v Krajnej Poľane. Spolu je v rade školy sedem členov. Škola spolupracuje so psycgologicko – pedagogickou poradňou. Na každý podnet pedagógov je žiak delegovaný na vyšetrenie odborného psychológa.

7. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: telocvičňu, odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky a chémie, učebňu výpočtovej techniky ( 7 počítačov ), školské dielne. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy.Škola má k dispozícii školské ihrisko, do ktorého je potrebné investovať, podali sme niekoľko návrhov na zrenovovanie školského ihriska.

8. Škola ako životný priestor

Aby sa žiaci a pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb. Na nástenkách poskytujeme aktuálne informácie o aktivitách školy. Budujeme priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom, ako aj medzi žiakmi a pedagógmi formou mimoškolských stretnutí ako je Posedenie pri jedličke, karneval, výlety a exkurzie.

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

V škole zabezpečujeme bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie. Žiaci sú na začiatku školského roka poučení o bezpečnosti a ochrane pri práci. Zamestnanci školy sú pravidelne preškolovaní o bezpečnosti a ochrane pri práci, požiarnej ochrane a civilnej obrane. Pravidelne sa vykonávajú prehliadky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, revízne kontroly zariadení a priebežne sa odstraňujú zistené nedostatky podľa výsledkov revízií.


Preklad/translate

Slovak Czech English French German Hungarian Polish Russian Ukrainian

Počasie

In-počasie

Anketa

Nová stránka ZŠ Krajná Poľana
 

Aktuálne OnLine

Máme online 40 hostí 
TOPlistDuko by DUKO 2012 XHTML a CSS.