forex trading logo

Tu Nás najdete

Kto ma dnes sviatok

Štvrtok, 22. Apríl 2021

Dnes má meniny Slavomír
Zajtra má meniny Vojtech
Publicita

Názov projektu: Moderné vzdelávanie pre žiakov ZŠ Krajná Poľana pochádzajúcich z MRK

Typ projektu: dopytovo orientovaný projekt

Názov Operačného programu: Vzdelávanie

Prioritná os: 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami

Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK

Miesto realizácie aktivít: Prešovský kraj, Okres Svidník, Krajná Poľana

Trvanie projektu: 04/2012 – 03/2014

Celkové náklady na projekt: 314 740,00 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 299 003,00 €

Názov prijímateľa: Základná škola Krajná Poľana

Sídlo prijímateľa: Krajná Poľana 38, 09005 Krajná Poľana

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je upraviť a zatraktívniť vzdelávací proces pre žiakov pochádzajúcich z MRK a následne zvýšiť vzdelanostnú úroveň spomínaných žiakov zapísaných do Základnej školy v Krajnej Poľane, za účelom ich motivovania k ďalšiemu stredoškolskému, prípadne na to nadväzujúcemu vysokoškolskému vzdelaniu. To by malo dopomôcť k zvýšeniu šance pre ich uplatnenie v jednotlivých oblastiach spoločenského života. Začlenenie ľudí v produktívnom veku pochádzajúcich z MRK, do bežného života spoločnosti do značnej miery prispeje k zníženiu nákladov štátu na zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľov uvedených komunít.

 

Špecifické ciele projektu:

1. Vyškoliť pedagogických zamestnancov na prácu s novou IKT na jej využitie vo vyučovacom procese k podpore čitateľskej gramotnosti.

2. Vytvoriť nové formy a metódy vzdelávania so zameraním na využívanie IKT vo vyučovacom procese pri podpore čitateľskej gramotnosti

3. Zaviesť pre žiakov pochádzajúcich z MRK prípravné a doučovacie kurzy, ktoré im umožnia tráviť maximum voľného času v motivačnom prostredí školy.

 

Cieľová skupina projektu:

a) Žiaci Základnej školy Krajná Poľana pochádzajúcich z MRK

b) Pedagogickí zamestnanci Základnej školy Krajná Poľana

Aktivity projektu:

1. Analýza potrieb základnej školy

Zámerom aktivity v priebehu realizácie projektu je vymedzenie hlavných okruhov vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov v Základnej škole Krajná Poľana tak, aby na základe zistení, bolo možné presne vyšpecifikovať vzdelávacie kurzy, ktoré sú pre nich potrebné pre splnenie požiadaviek projektových aktivít. Výsledkom tejto činnosti bude analýza vzdelávacích potrieb, pre ktorú budú externí pracovníci zisťovať vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov. Vzdelávacie potreby následne vymedzia rámce vzdelávacích kurzov vrátane ich cieľov, tematického a obsahového zamerania, metód a foriem práce.

2. Vzdelávanie učiteľov základnej školy

Cieľom tejto aktivity je získať praktické zručností pre učiteľov pre používanie výpočtovej techniky pri práci vo vzdelávacom procese a úspešná certifikácia ECDL so získaním certifikátu ECDL, nové poznatky v čitateľskej gramotnosti pre efektívne vyučovanie počúvania, písania, čítania a ústneho prejavu v slovenskom jazyku ukončené získaním osvedčenia a kreditov do kreditného systému. Účelom aktivity je modernizovať proces vyučovania na všetkých úrovniach od 1. po 9. ročník Základnej školy v Krajnej Poľane. Do aktivity vstupujú učitelia s nižšou úrovňou využívania a ovládania informačných technológií, aktivitu realizuje akreditovaný lektor so zameraním na získanie certifikátu ECDL Štart. Kurz sa realizuje priamo v mieste základnej školy, v počítačovej učebni a spočíva v praktických cvičeniach so zameraním na efektívne osvojenie počítačových zručností v rámci jednotlivých modulov. Výstupom budú učitelia, ktorí získajú certifikát ECDL Štart o úspešnom zvládnutí práce s jednotlivými softvérmi, po absolvovaní záverečnej skúšky.

Aktivita pokračuje ďalej implementáciou nadobudnutých kompetencií pedagógov do vzdelávacieho procesu a využívaním didaktického materiálu internetových učebných systémoch vo vybraných ročníkoch ZŠ. Pedagógovia implementujú IKT zručnosti do každodenného vyučovania, formou prezentácií PowerPoint pre znázornenie a priblíženie učiva hravým spôsobom, získaním informácií z internetu aj v anglickom jazyku, ktoré potom naučia žiakov. Takouto formou sa modernizuje vzdelávací proces vo všetkých úrovniach vyučovania.

 

Pedagogický zamestnanci školy budú vyškolený v nasledujúcich vzdelávacích kurzoch:

 

1. Vzdelávacia aktivita - 1 – ECDL ŠTART

Vzdelávanie bude realizované v nasledujúcich témach/okruhoch:

- Hardvérové vybavenie počítača a periférie zariadenia

- Faktory ovplyvňujúce výkonnosť počítača

- Softvérové vybavenie, príklady všeobecných aplikácií a operačného systému

- Počítačové siete a možnosti pripojenia viacerých zariadení do siete/í

- Vypracovanie prezentácie o počítačových sieťach

- Zdieľanie zariadení a dokumentov

- Zdravotné a bezpečnostné aspekty pri používaní IKT

- Relevantné právne aspekty spojené s autorskými právami a ochranou dát

- Bezpečnosť IKT zariadení

- Ovládanie operačného systému na užívateľskej úrovni, základné nastavenia a zabudované prostriedky pomocníka

- Efektívna práca s objektmi; organizácia priečinkov a súborov

- Praktické cvičenie, vypracovanie dátových štruktúr podľa pokynov lektora

- Efektívne vyhľadávanie a prehľadávanie dátových štruktúr a využívanie grafického prostredia

- Aplikačný softvér na kompresiu a dekompresiu kapacitne veľkých súborov a práca s antivírusovým programom

- Práca s dokumentom, ukladanie v rôznych formátoch

- Praktické cvičenia na správny výber formátov dokumentov v závislosti od ich ďalšieho použitia

- Vytváranie a editácia textových dokumentov

- Zdieľanie a distribúcia dokumentov v sieti internet a intranet

- Vkladanie obrázkov, tabuliek a grafických objektov

- Hromadná korešpondencia (hromadné listy, emailové správy, atď.)

- Príprava dokumentu pred operáciou hromadnej korešpondencie

- Stránkovanie dokumentu, kontrola pravopisu podľa vybraného jazykového prostredia

- Práca s pracovnými hárkami, ich editácia a ukladanie v požadovaných formátoch v závislosti od ich ďalšieho používania

- Vkladanie údajov do buniek, formy údajových typov, spôsoby vkladania dátových typov do buniek

- Praktické cvičenia na získanie dobrých návykov pri vytváraní zoznamov

- Vytváranie matematických a logických vzorcov použitím štandardných funkcií tabuľkového kalkulátora

- Analýza a porozumenie chybovým hláseniam tabuľkového kalkulátora

- Formátovanie dátových vstupov a obsahu buniek

- Vytváranie, editácia a práca s rôznymi typmi grafov

- Nastavenie dokumentu

 

2. Vzdelávacia aktivita – 2: Práca s interaktívnou tabuľou

 

Vzdelávanie bude realizované v nasledujúcich témach/okruhoch:

- Skupinová prednáška

- Prevádzkovanie a zapojenie interaktívnej tabule k PC a ďalšiemu hardvérovému príslušenstvu

- Popis programov, dokumentov, nástrojov a teoretické predstavenie používania nástrojov

- Ukážka práce s interaktívnou tabuľou s použitím všetkých pomôcok, programov a nástrojov pri tvorbe reálnej prezentácie

 

3. Vzdelávacia aktivita - 3: Čitateľská gramotnosť

Vzdelávanie bude realizované v nasledujúcich témach/okruhoch:

- Výklad základných pojmov zaoberajúcich sa problematikou čitateľskej gramotnosti

- Všeobecné informácie o čitateľskej gramotnosti z pohľadu medzinárodnej organizácie PISA postavenie žiakov - Slovenskej republiky v medzinárodnom rebríčku

- Definovanie problémov v edukačnom procese pri výučbe porozumenia z textu čitateľskej

gramotnosti

- Ako pripravovať úlohy na porozumenie z textu, metodika prípravy úloh

- Správne hodnotenie úloh k čitateľskej gramotnosti

- Vypracovanie prezentácie určenej na rozvoj čitateľskej gramotnosti pre žiakov II. stupňa základnej školy s presne určenými parametrami textu

- Prezentácia úloh k čitateľskej gramotnosti na svojich žiakoch s následnou analýzou výsledkov a vyhodnotením

3. Inovácia didaktických prostriedkov

Cieľom aktivity je vytvoriť nové formy a metódy vzdelávania so zameraním na využívanie IKT vo vyučovacom procese pri podpore čitateľskej gramotnosti a zabezpečiť vhodné zariadenie a vybavenie a didaktickú techniku pre aplikáciu moderných vzdelávacích metód pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov pochádzajúcich z MRK. Účelom aktivity je inovovanie vzdelávacieho procesu pre žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít 1. a 4. ročníka primárneho vzdelávania; 5. a 9. ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania

Cieľom inovácie bude:

1.podporiť vzdelávanie a zvýšiť vzdelanostnú úroveň a sociálnu inklúziu žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít,

2.rozšíriť možnosti vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

3.podporiť individuálny prístup a rozvoj alternatívnych foriem a metód vyučovania.

Inovácia bude zameraná na prípravu pracovných listov zohľadňujúcich špecifiká MRK, textov, aktivít a cvičení, ktoré budú prispôsobené žiakom z MRK a ostatných učebných materiálov, ktorých využitie v pracovnom procese je podmienené využívaním IKT.(multimediálne prezentácie...) Inováciou didaktických pomôcok zabezpečíme neustále vytváranie lepších materiálnych podmienok. V učebniach bude zabezpečená potrebná vybavenosť pre každého žiaka tak, aby mal postačujúce pracovné prostredie pre výkon praktickej časti vyučovacieho procesu.

 

4. Tvorba nových pedagogicko-didaktických materiálov

Cieľom aktivity je vytvoriť a inovovať študijné materiálny pre I. a II. stupeň Základnej školy, pedagogicko – didaktické materiály pre jednotlivé predmety spoločne s inováciou didaktických pomôcok. V rámci tejto aktivity máme možnosť realizovať zámery, ktoré už každý pedagóg čiastočne vo svojej pedagogickej práci vytvára, modernizovať a inovovať obsah a metódy práce vo vyučovaní a vzájomne ich prepojiť so zámermi svojich kolegov. Aktivita bude spočívať vo vypracovaní pedagogickej dokumentácie pre potreby žiakov a je príležitosťou na upevnenie pedagogického kolektívu, lebo len tímovou prácou sa vám podarí vytvoriť potrebné podklady pre vzdelávanie „šité na mieru“ školy. Pedagogická dokumentácia upraví minimálny obsah tak, aby sa rozvíjali a overovali kľúčové kompetencie v súlade so stanoveným profilom absolventa.

Inovácia a modernizácia výchovno – vzdelávacieho procesu bude prebiehať v nasledujúcich predmetoch: Náboženská výchova, Hudobná výchova, Telesná výchova, Výtvarná výchova, Občianska výchova, Vlastiveda, Prírodopis, Interaktívna Matematika, Dejepis, Zemepis, Fyzika, Chémia, Práca s PC, Informatika, Slovenský jazyk, Nemecký jazyk, Anglický jazyk, Ruský jazyk.

 

 

5. Aplikácia nových foriem a metód vo vyučovacom procese pre žiakov ZŠ pochádzajúcich z MRK

Cieľom aktivity je prostredníctvom nových učebných materiálov vo výchovno-vzdelávacom procese zlepšiť a skvalitniť vyučovací proces na základnej škole a tým zlepšiť študijné výsledky žiakov a umožniť im pokračovať v štúdiu na stredných školách. Implementovať nové učebné materiály v súlade s cieľmi výzvy tak, aby sa v reálnom vyučovaní aplikovali programy na uľahčenie prístupu ku vzdelávaniu žiakov pochádzajúcich z MRK. Využitie didaktickej techniky, učebných pomôcok a ostatnej pedagogickej dokumentácie tak, aby sa rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov základnej školy .

Zámerom je aj uľahčiť získavanie poznatkov a zvládnutie učiva pomocou využívania IKT techniky, nových didaktických pomôcok ako aj inovovaných učebných materiálov reflektujúcich špecifiká a osobitosti žiaka v priamej nadväznosti na aktivity projektu.

Zavedením možnosti absolvovania prípravných a doučovacích kurzov pre žiakov pochádzajúcich z MRK, sa im naskytne možnosť tráviť maximum voľného času v motivačnom prostredí školy a tým zlepšovať a rozširovať svoje vedomosti.

6. Prípravné a doučovacie kurzy pre žiakov základnej školy pochádzajúcich z MRK

Cieľom aktivity je tvorba a realizácia prípravných a doučovacích kurzov pre žiakov základnej školy pochádzajúcich z MRK s využitím inovatívnych didaktických prostriedkov rozvíjajúcich hlavne čitateľskú gramotnosť a zaviesť pre žiakov pochádzajúcich z MRK prípravné a doučovacie kurzy, ktoré im umožnia tráviť maximum voľného času v motivačnom prostredí školy. účelom predmetnej aktivity bude zabezpečiť teoretickú a písomnú prípravu 4 doučovacích kurzov pre žiakov pochádzajúcich z MRK, zameraných na prípravu a doučovanie v kľúčových vzdelávacích oblastiach, smerujúcich k umožneniu ďalšieho vzdelávania; pripraviť a zabezpečiť učebné ako aj didaktické pomôcky s ich následným využitím v rámci implementácie navrhnutých kurzov; realizovať prípravné a doučovacie kurzy s využitím moderných didaktických prostriedkov.

Zameranie projektu je na tieto 4 doučovacie kurzy:

1. Čitateľská gramotnosť

2. Počítačová gramotnosť

3. Socializácia osobnosti žiaka z MRK

4. Spoločenské správanie

Úspešnou realizáciou týchto doučovacích kurzov podporíme u týchto žiakov rozvoj ich teoretických znalostí a praktických zručností, v kľúčových oblastiach pre ich úspešné pokračovanie štúdia na strednej škole ako aj následného začlenenia sa do spoločnosti. Metodológia aktivity je založená na prenášanie a priame aplikovanie získaných vedomostí pedagógov do tvorby výstupov aktivity.

Aktivita bude pozostávať z dvoch blokov:

1. Prvá časť: bude teoretická a písomná príprava 4 doučovacích kurzov, ktoré budú obsahovať ich ciele, náplne, základné informácie ich realizácie, špecifikáciu uplatňovaných moderných/inovatívnych metód výučby a iné skutočnosti. Následne ich písomné a elektronické spracovanie v podobe dokumentu. Na tejto príprave budú participovať naši pedagogickí zamestnanci.

2. Druhá časť: spočíva už v samotnej realizácií 4 priebežných poobedňajších prípravných a doučovacích kurzov v priestoroch školy, v trvaní celkovo 11 mesiacov pre žiakov pochádzajúcich z MRK končiacich povinnú školskú dochádzku, resp. žiakov vyšších ročníkov.

Tento projekt vytvára ďalšie multiplikačné efekty. Vzhľadom k tomu, že sa vytvoria nové učebne, v ktorých bude prebiehať výučba novými informačnými technológiami, bude to mať dopad na žiakov pochádzajúcich z MRK zaradených do projektu, ale bude to mať dopad na všetkých žiakov, lebo všetci žiaci sa budú v nej vyučovať, čím sa zabezpečí rovnosť príležitostí pre všetkých žiakov.

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 

Preklad/translate

Slovak Czech English French German Hungarian Polish Russian Ukrainian

Počasie

In-počasie

Anketa

Nová stránka ZŠ Krajná Poľana
 

Aktuálne OnLine

Máme online 62 hostí 
TOPlistDuko by DUKO 2012 XHTML a CSS.